علوم تجربی

پزشکی

پیراپزشکی

داروسازی

پرستاری

توانبخشی

دندانپزشکی

زیست شناسی

مهندسی ژنتیک

هماتولوژی